Đông Đại Tự - Niềm Tự Hào Của Xứ Phù Tang

Todai-ji (“Đông Đại Tự” – 東大寺), một quần thể chùa Phật, được xây từ năm 743 và hoàn thành năm 751, trong một vùng chia thành 64 khu thuộc phần phía Đông của Nara […]

03-09-2015